جمعه, 1 آذر 1398

دفتر امور اقتصادی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

  • ساعت : ۱۲:۰:۳۰
  • تاريخ :
     ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ 
ارزیابی اقتصادی فعالیتهای پژوهشی مراكز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی

" ارزیابی اقتصادی فعالیتهای پژوهشی مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی "

مجری مسئول: دکتر نور محمد آبیار

مجریان استانی: دکترسید احمد محدث- مهندس محمد دادگر- دکتر جلال سالم- مهندس موسی سلگی- دکتر محمود محمدقاسمی-دکتر مهرنوش میرزائی- مهندس لادن شفیعی- مهندس مجتبی نجمی- دکتر صفت اله رحمانی- دکتر پرویز بیات- مهندس عادل نعمتی-مهندس شهباز شمس الدینی

 

به دنبال انجام مطالعه آثار اقتصادي تحقيقات كشاورزي در سطح ملی, ارزیابی بازده اقتصادی فعالیت­های پژوهشی مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی تابعه سازمان, در سیزده استان منتخب شامل فارس، بوشهر، مرکزی، قزوین، همدان، خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان(زابل)، کرمان، کرمانشاه، گلستان، یزد، چهار و محال بختیاری و اردبیل و بخش­های تحقیقاتی آنها مشتمل بر زراعی و باغی، دام و طیور، فنی و مهندسی، خاک و آب، گیاهپزشکی، شیلات و اقتصادی، اجتماعی در سال 1396 انجام شد, که یافته‌های حاصل از این تحقیق شواهدی مستند از بازده و فواید اقتصادی تحقیقات کشاورزی انجام شده و میزان کارآمدی و اثربخشی آن می باشد.

در این پژوهش که با کاربست روش تحلیل مازاد اقتصادی، بازده اقتصادی فعالیت‌های پژوهشی سیزده مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی منتخب در بازه زمانی 1387 تا 1391 به صورت سنجه‌های نرخ بازده داخلی، نسبت فایده به هزینه و ارزش فعلی خالص فواید ارزیابی و برآورد گردید, نشان داده شد که بیشینه و کمینه میانگین نسبت فایده به هزینه در همه مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مورد بررسی بالاتر از یک می‌باشد.

داده‌های نسبت فایده به هزینه, بیانگر آن است که هر یک ریال سرمایه­گذاری در تحقیقات و ترویج کشاورزی در مراکز خراسان رضوی، فارس، یزد، گلستان، همدان، زابل، قزوین، کرمان، مرکزی، اردبیل، بوشهر، کرمانشاه و چهارمحال بختیاری به ترتیب 44/11 ، 42/11 ، 56/9 ، 31/9 ، 38/8 ، 31/7 ، 03/7 ، 65/6 ، 49/6 ، 39/5 ، 94/4 ، 74/4 و 51/4ریال سودآوری و فایده اقتصادی دارد.

به طور کلی ارزیابی بازده فعالیت‌های پژوهشی مراکز منتخب، بر آثار مثبت اقتصادی و اجتماعی آنها دلالت دارد. و یافته‌های این مطالعه  می‌تواند به عنوان شواهدی مستند  و پذیرفتنی از منافع و بازده اقتصادی تحقیقات کشاورزی برای سیاستگذاران و برنامه‌ریزان اقتصادی کشور و استان‌ها باشد.

جدول پیوست ، نسبت فایده به هزینه فعالیت‌های پژوهشی مراکز تحقیقاتی  مورد بررسی

ردیف

مراکز  مورد بررسی

نسبت­فایده به­هزینه ( ریال)

1

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

44/11

2

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس

42/11

3

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی یزد

56/9

4

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان

31/9

5

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی همدان

38/8

6

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی زابل

31/7

7

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی قزوین

03/7

8

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کرمان

65/6

9

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مرکزی

49/6

10

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی اردبیل

39/5

11

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی بوشهر

94/4

12

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه

74/4

13

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جهار و محال بختیاری

51/4

 

امتیاز :  ۵/۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها